Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Program studium

 

Lp.

Przedmiot

Wykłady

Ćwiczenia

SEMESTR  1

1.

System produkcyjny i jego elementy

10

-

2.

Planowanie i sterowanie produkcją

10

10

3.

Organizacja i harmonogramowanie produkcji

10

20

4.

Zarządzanie infrastrukturą techniczną przedsiębiorstw

10

20

5.

Lean Sigma

5

5

6.

Informatyczne systemy zarządzania produkcją - wprowadzenie

10

20

Razem

55

75

130

SEMESTR  2

1.

Zarządzanie procesami  logistycznymi

10

15

2.

Zarządzanie projektami

10

10

3.

Komputerowe wspomaganie standaryzowanych systemów zarządzania

10

15

4.

Informatyczne systemy zarządzania produkcją

10

40

Razem

40

80

120

 

 

 

SEMESTR I

 

1.      System produkcyjny i jego elementy – 10 godz. – wykład

Wykład         

W ramach przedmiotu zostanie przedstawiona  struktura systemu produkcyjnego, jego podstawowe elementy (wektor wejścia , wektor wyjścia i proces przetwarzania). Omówiony zostanie szczegółowo proces produkcyjny i wytwórczy oraz proces technicznego przygotowania produkcji.

2.      Planowanie i sterowanie produkcją – 10 godz. – wykład, 10 godz. – laboratorium

Wykład

Proces produkcyjny. Procesy ciągłe i dyskretne. Wybór procesu i technologii wytwarzania. Analiza przepływu produkcji. Projektowanie przepływu produkcji, organizacja i formy przepływu produkcji. Projektowanie systemów produkcyjnych - produkcja seryjna, jednostkowa, technologia  grupowa, elastyczne systemy produkcyjne. Optymalizacja przebiegu procesów produkcyjnych. Ewidencja i kontrolowanie przepływu produkcji. Dokumentacja związana z przepływem produkcji.

Laboratorium – Qguar MES – Manufacturing Execution System

Qguar MES pozwala w szybki i efektywny sposób modelować procesy produkcyjne oraz zbierać informacje o ich przebiegu. Możliwość integracji z systemami zewnętrznymi (ERP, SCADA, sytemy logistyczne) pozwala śledzić produkty, komponenty i surowce na każdym etapie ich życia w zakładzie; począwszy od złożenia zamówienia, poprzez realizację produkcji, kończąc na wysyłce do odbiorcy. Zebrane informacje o procesie produkcyjnym wspomagają zarządzanie na zasadach „Lean Manufacturing”. System wspiera również standardy jakości, takie jak HACCP, IFS, SIX SIGMA, itp. Wykorzystanie definiowalnych raportów daje pełny obraz zjawisk zachodzących na hali produkcyjnej na różnych poziomach szczegółowości - od mistrzów zmiany po dyrektorów fabryki.

3.      Organizacja i harmonogramowanie produkcji – 10 godz. – wykład, 10 godz. – laboratorium

Laboratorium – PREACTOR APS Advanced Planning & Scheduling

System Preactor, stosując zasady przydzielania zleceń, generuje plany produkcji, które zawierają szczegółowo zaplanowane zadania dla każdego zasobu. Oferuje interaktywne, oparte na funkcji „przeciągnij i upuść” środowisko, które pomaga skutecznie reagować na nieoczekiwane zmiany w zapotrzebowaniu i zdolności produkcyjnej, maksymalizując tym samym liczbę dostaw zrealizowanych na czas.

4.      Zarządzanie infrastrukturą techniczną przedsiębiorstw – 10 godz. –wykład, 20 godz. - laboratorium

Wykład

Podstawy eksploatacji systemów technicznych. Rola, zadania  i organizacja  służb utrzymania ruchu. Tradycyjne i nowoczesne metody użytkowania maszyn w przedsiębiorstwie. Niezawodność systemów technicznych (podstawowe informacje o niezawodności, warunki prawidłowej eksploatacji, wskaźniki niezawodności). Charakterystyka systemów klasy CMMS.

Laboratorium

Komputerowe wspomaganie zarządzania systemem eksploatacji z wykorzystaniem systemu PREKON: Zarządzanie zasobami – pracownicy,  kompleksowa ewidencja wyposażenia oraz części zamiennych, zarządzanie zleceniami roboczymi, zgłaszanie awarii, harmonogramowanie prac planowych i pozaplanowych, raportowanie, ewidencja kosztów.

5.      Lean Sigma – 5 godz. – wykład, 5 godz. – laboratorium

Lean Six Sigma jest najbardziej skuteczną metodyką doskonalenia procesów, która pozwala  uzyskać spektakularne rezultaty w zakresie podnoszenia jakości produktów i świadczonych usług, redukcji kosztów złej jakości (COPQ), obniżki kosztów realizacji procesów, podnoszenia satysfakcji klientów.  Lean Six Sigma jest połączeniem zalet dwóch filozofii zarządzania  jakością – Six Sigma ukierunkowanej na redukcję zmienności oraz Lean Manufacturing ukierunkowanej na odchudzanie procesów ze zbędnych działań i eliminowanie źródeł wszelkiego marnotrawstwa.

Głównym celem  jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy i  umożliwienie zdobycia nowych umiejętności związanych z posługiwaniem się narzędziami usprawniania procesów wg metodyki Lean Six Sigma i cyklu doskonalenia DMAIC (Define - Zdefiniuj, Measure - Zmierz, Analyse -Analizuj, Improve – Usprawnij, Control – Skontroluj) w projektach prowadzonych przez każdego z uczestników.

6.      Informatyczne systemy zarządzania produkcją – wprowadzenie – 10 godz. – wykład, 20 – godz. laboratorium

Wykład

·         zasoby i funkcje produkcyjne – studenci zostaną zapoznani z zaawansowanymi zagadnienia związane z zasobami produkcyjnymi (park maszynowy, gniazda produkcyjne, pracownicy, wydajność zasobów). Poznają definiowanie okresów (kalendarzy) dostępności, jako podstawy do harmonogramowania produkcji.

·         definiowanie technologii i czynności (operacji) produkcyjnych, optymalizacja technologii produkcyjnych – w ramach tego zagadnienia studenci zdobędą specjalistyczną wiedzę z zakresu optymalizacji technologii pod kątem szeroko pojętej wydajności, energochłonności oraz ograniczenia pracochłonności oraz zostaną zapoznani z wykorzystaniem systemów ERP do modelowania technologii produkcyjnych,

·         wystawianie i planowanie zleceń produkcyjnych – studenci poznają zagadnienia związane z ewidencją produkcji i planowaniem w czasie ułatwiającą sprawne zarządzanie i realizację procesów produkcyjnych.

Laboratorium

 ·         Na podstawie wybranej części należy przedstawić proces doboru materiału wyjściowego do produkcji i przedstawić proces generowania i realizacji zamówienia w programie COMARCH CDN XL.

·         Dla określonego zlecenia produkcyjnego w module produkcyjnym CDN XL-a należy pokazać tworzenie podstawowych dokumentów marszruty technologicznej.

·         Podstawy harmonogramowania produkcji dla wskazanego wyrobu w w/w programie.

·         Tworzenie podstawowych dokumentów magazynowych tj.: PZ, MM, WZ w programie CDN XL.

 

SEMESTR II

 

1.      Zarządzanie procesami  logistycznymi – 10 godz. – wykład, 15 godz. – laboratorium

Laboratorium – Qguar WMS – Warehouse Management System

Wspomaga operacje z zakresu logistyki magazynowania zarówno w procesach magazynowania towarów własnych jak i w magazynach usługowych. Qguar WMS PRO zawiera olbrzymi zestaw specjalizowanych funkcji, które potrafią sprostać nawet najbardziej wygórowanym wymaganiom naszych klientów. System wykorzystuje najnowocześniejsze rozwiązania zarówno z zakresu technik informatycznych jak i logistycznych. Szeroka możliwość współpracy z wieloma nowoczesnymi urządzeniami zewnętrznymi stawia produkt w grupie wiodących rozwiązań na światowym poziomie. Ilość dotychczasowych użytkowników tego systemu oraz liczne międzynarodowe instalacje w tym również rozproszone, gwarantują najwyższy poziom zgromadzonego doświadczenia.

2.      Zarządzanie projektami – 10 godz. Wykład, 10 godz. – laboratorium

Wykład

Definicja projektu. Przykłady projektów. Cechy projektu. Zarządzanie projektami. Cechy zarządzania projektem. Typy projektów. Parametry oceny projektu. Organizacja zespołów projektowych: skład i kompetencje zespołu projektowego, konsultanci i kontraktorzy, tworzenie struktury organizacyjnej, budowa zespołu projektowego, matrycowa struktura organizacyjna. Warunki efektywnego zarządzania projektem. Zarządzanie projektami a zmiany. Zagrożenia dla prawidłowej realizacji projektu. Cykl życia projektu. Definiowanie i organizacja projektu. Identyfikacja problemu. Rozpoznawanie uwarunkowań. Pożądana sytuacja docelowa. Cele projektów. Wstępny konspekt projektu. Analiza ryzyka i zmian projektowych. Metody analizy ryzyka. Studium wykonalności. Ocena projektu: wykonalność techniczna, finansowa, operacyjna, geograficzna, czasowa, zasobowa, prawna. Tworzenie planu projektu. Planowanie. Podstawowe elementy planu projektu. Ograniczenia planu projektu. Podstawowe zasady planowania rezultatów i prac. Planowanie szczegółowe i harmonogram czasowy. Diagramy sieciowe – etapy opracowywania diagramu. Wykresy Gantta. System organizacji i kontroli projektu.  Śledzenie i dozorowanie projektu. Zasady kierowania projektami. System organizacji i kontroli projektu. Uruchomienie, monitorowanie i kontrola projektu. Zarządzanie kosztami projektu. Zamknięcie projektu. Raport końcowy. Typowe problemy zarządzania projektami. Możliwość wykorzystania standardowego oprogramowania do nadzorowania realizacji projektów.

Laboratorium – Enterprise Project Management  - Microsoft EPM 2010

3.      Komputerowe wspomaganie standaryzowanych systemów zarządzania 10 godz. – wykład, 15 godz. - laboratorium

Standaryzowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem jako element procesów obsługi wytwarzania.
Komputerowe systemy wspomagające: zarządzanie dokumentacją - NND9000, QDOCMAN; zarządzanie auditami - NND Audit; zarządzanie narzędziami - NND Tools Measurements, Q-CAL; analiza FMEA - Q-FAIL; zarządzanie dostawcami NND Suppliers; działania korygujące i zapobiegawcze - NND Claims, Q-ACTION; zarządzanie bezpieczeństwem - STER Ryzyko, Dobór SOI, Vademecum BHP.

4.      Informatyczne systemy zarządzania produkcją – 10 godz. – wykład, 40 godz. - laboratorium

Laboratorium - system SAP

Produkcja na zlecenie klienta  - nowy wyrób

 1.  Zapytanie ofertowe klienta 

2.  Opracowanie danych podstawowych :

·         Tworzenie  materiału - wyrób gotowy

·         Tworzenie materiałów  - półprodukt kilka poziomów

·         Wprowadzenie stanowisk roboczych z określonymi parametrami pracy

·         budowa hierarchii stanowisk określających strukturę wydziału produkcyjnego

·         Tworzenie marszrut technologicznych

·         Tworzenie wielopoziomowej specyfikacji materiałowej 

·         Tworzenie wersji produkcji 

·         Kalkulacja wyrobu gotowego  i zatwierdzenie ceny

3.  Utworzenie zlecenia klienta 

4.  Zaplanowanie potrzeb materiałowych  MRP wielopoziomowe 

5.  Analiza zleceń planistycznych – kontrola dostępności zdolności produkcyjnych i

materiałowych)

·         Analiza dostępności materiałów ( półproduktów i surowców)

·         Analiza obciążeń stanowisk roboczych i wyrównanie zdolności produkcyjnej  (planowanie zapotrzebowań na zdolności produkcyjne i ponowne harmonogramowania )

6.  Zakup brakujących materiałów 

7.  Przyjęcie brakujących materiałów  (surowce) na magazyn centralny 

8.  Konwersja zleceń planowanych w zlecenie produkcyjne

9. Zatwierdzanie zlecenia produkcyjnego do produkcji 

10. Ponowna kontrola dostępności materiałów na zleceniu produkcyjnym 

11. Przygotowanie materiałów do pobrania w referencji do zlecenia produkcyjnego –

przesuniecie materiału do magazynu produkcyjnego.

12. Raportowanie produkcji 

·         Raportowanie jednokrokowe (przyjęcie materiału, potwierdzenie działań i

rozliczenie półproduktów i surowców)dla  produkcji półproduktów

·         Raportowanie dwukrokowe ( wyrób gotowy) 

13. Analiza stanu realizacji zlecenia  

14. Zakończenie realizacji zlecenia produkcyjnego + rozliczenie kosztów